Гиннесийн амжилтыг тогтоох 108 метр эсгий аравч бүтээлээ