“Нийтээр эзэмших Монгол хэл” ном болон www.mongolkhel.mn цахим хуудасны танилцуулга болов.