ХБНГУлсаас -БОНХЯ- тусгай хамгаалалтыг газарт 15 машин өглөө